O, Schylge myn lântse,
wat hab ik dy jeaf
Al wa dy net priizet,
dy fynt my toch deaf. 2x

 

Dan slút ik myn earen
of geet it te bont
Dan kan ik net swye,
mar straf se terstont.

 

O Schylge, myn lântse,
 droeg en  heag
Wat leisto dir froalik,
de Noardsee yn’t eag

 

 trots bin dyn dunen
 wyt is dyn sân
 grien bin dyn helmen,
myn jeaf Schylgerlân

 

O Schylge, myn lântse,
do leist my oant hort
Wa dy net ris priizet,
dy dogt dy te kort

 

 lang asto steetse,
 fest op dyn sân
Węs fol brave minsken,
myn jeaf Schylgerlân 2x